Návštěvní řád

NÁVŠTEVNICKÝ A PROVOZNÍ ŘÁD AKCE YDWR 2024 - RÁJEČKO, sportovní areál

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku a nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 3. Týmy, které na akci umísťují stany jsou povinné dbát pokynou pořadatelů a stan mít bezpečně ukotvený (zatížený), aby neohrozil ostatní návštěvníky akce v případě nepříznivého počasí (větru, deště,...).
 4. Týmy, které na akci využijí elektrickou přípojku, jsou povinné mít k prodlužovacím kabelům revizní zprávu nebo doklad o nákupu nového prodlužovacího kabelu (tato podmínka je z důvodu bezpečnosti všech účastníků a zařízení připojených do místních elektrických přípojek). JE ZAKÁZÁNO PŘIPOJOVAT elektrické spotřebiče nad 400 W (příkon)!
 5. Týmy, které na akci mají zázemí jsou povinné, své místo udržovat v čistotě a uvést ho do původního stavu před akcí (včetně úklidu odpadků).
 6. Je zakázáno bez písemného povolení pořadatele vjíždět auty do sportovního areálu.
 7. V celém areálu je zakázáno rozdělávat otevřené ohně.
 8. Je přísně zakázáno vnášet do sportovního areálu tvrdý alkohol, návykové a psychotropní látky, skleněné láhve, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly, a to zejména z důvodu zachování bezpečnosti všech návštěvníků.
 9. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů!
 10. Drogy jsou v dotčeném areálu stejně jako všude jinde zakázány. Jejich prodej a konzumace je nelegální a upozorňujeme, že na místě bude situaci monitorovat POLICIE ČR a MĚSTSKÁ POLICIE.
 11. Podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky akce a také osoby, jež svým jednáním porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů budou vyvedeny. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů.
 12. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu akce pro reportážní a novinářské účely. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Zveřejnovány budou pouze dokumenty vhodného charakteru.
 13. Do areálu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 14. Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s Organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky akce.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu akce.
 16. Pořadatelem akce YDWR je PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných, V Zahradách 400, Lysice, 679 71, IČ: 037 22 163
 17. V areálu je po celou dobu akce k dispozici zdravotník, požární dohled a bezpečnostní agentura. V případě potřeby se můžete na tyto osoby obrátit.